Categories

GIR Herbal Care

GIR Avipattikar Churna 100gm
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
GIR Nasya 10ml
240.00 ₹ 240.00 ₹ 240.0 INR
GIR Gokshamrita Churna 100gm
160.00 ₹ 160.00 ₹ 160.0 INR
GIR Dhatrinisha Churna 100gm
170.00 ₹ 170.00 ₹ 170.0 INR
GIR Pranada Churna 100gm
390.00 ₹ 390.00 ₹ 390.0 INR
GIR Ananta Churna 25gm
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR Kabjamruta Churna 100gm
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Gaumutra Ark 200ml
120.00 ₹ 120.00 ₹ 120.0 INR
GIR Ashvegi Churna 100gm
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR 21 Aushadhiya Ark 200ml
170.00 ₹ 170.00 ₹ 170.0 INR
GIR Kamdhenu Asav 100ml
140.00 ₹ 140.00 ₹ 140.0 INR
GIR Asthi Churna 100gm
299.00 ₹ 299.00 ₹ 299.0 INR
GIR Bansi Dantmanjan 50g
90.00 ₹ 90.00 ₹ 90.0 INR
GIR Ayur Rub 50ml
240.00 ₹ 240.00 ₹ 240.0 INR
GIR Sandhi Oil 70ml
280.00 ₹ 280.00 ₹ 280.0 INR
GIR Mahasudarshan Churna 100gm
199.00 ₹ 199.00 ₹ 199.0 INR