Digestive Health

GIR Ananta Churna 25gm
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR Akar capsule (60 capsule)
230.00 ₹ 230.00 ₹ 230.0 INR
GIR Chyawanprash 450gm
390.00 ₹ 390.00 ₹ 390.0 INR
GIR Drakshavaleh 425gm
380.00 ₹ 380.00 ₹ 380.0 INR
GIR Gaumutra Ark 200ml
120.00 ₹ 120.00 ₹ 120.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 200ml
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 500ml
3,750.00 ₹ 3,750.00 ₹ 3750.0 INR
GIR Hadamruta capsule (60 capsule)
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Jaggery Chyawanprash 450gm
430.00 ₹ 430.00 ₹ 430.0 INR
GIR Kabjamruta Churna 100gm
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Kabjamruta capsule (60 capsule)
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Kutamruta capsule (60 capsule)
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Maha Triphala Ghrit 200ml
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Organic Herbal Arjuna Tea Powder 125gm
120.00 ₹ 120.00 ₹ 120.0 INR
GIR Phalamruta capsule (60 capsule)
180.00 ₹ 180.00 ₹ 180.0 INR
GIR Sunthamruta capsule (60 capsule)
310.00 ₹ 310.00 ₹ 310.0 INR