2020

Vata Relief

GIR Ahinsak Gau Ghee 200ml
1,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1000.0 INR
GIR Ahinsak Gau Ghee 500ml
2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2500.0 INR
GIR Ahinsak Gau Ghee 1ltr
5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5000.0 INR
GIR Asthi Ghrit 200ML
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Asthi Ghrit 500ML
3,750.00 ₹ 3,750.00 ₹ 3750.0 INR
GIR Chyawanprash 450gm
370.00 ₹ 370.00 ₹ 370.0 INR
GIR Drakshavaleh 425gm
380.00 ₹ 380.00 ₹ 380.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 200ml
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Mishri Powder (Khadi Sakar) 1kg
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
GIR Phalamruta capsule (60 capsule)
180.00 ₹ 180.00 ₹ 180.0 INR
GIR Sunthamruta capsule (60 capsule)
310.00 ₹ 310.00 ₹ 310.0 INR
GIR Takrarisht 200ml
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
SOSE Organic Coriander Powder 100gm
40.00 ₹ 40.00 ₹ 40.0 INR
SOSE Organic Coriander Seeds 75gm
40.00 ₹ 40.00 ₹ 40.0 INR
SOSE Organic Fenugreek Seeds 200gm
40.00 ₹ 40.00 ₹ 40.0 INR
SOSE Organic Heeng Powder 80gm
130.00 ₹ 130.00 ₹ 130.0 INR
SOSE Organic Wheat Dalia 1kg
80.00 ₹ 80.00 ₹ 80.0 INR