PERSONAL CARE

VAMA Aloevera & Neem Herbal Handwash 250ml
120.00 ₹ 120.00 ₹ 120.0 INR
VAMA Lemon Turmeric Herbal Handwash 250ml
120.00 ₹ 120.00 ₹ 120.0 INR
VAMA Noni Black Hair Magic Shampoo 30ml
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR Divya Keshraj Kesh Tailam 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Saundarya Kusuma Face Serum Oil 30ml
280.00 ₹ 280.00 ₹ 280.0 INR
GIR Ayurvedic Runaka Kesh Tailam 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
VAMA Herbal & Natural Neem Facewash 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Pimple Facepack 50g
115.00 ₹ 115.00 ₹ 115.0 INR
GIR Ayurvedic Herbal Hair Oil 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Detoxifying Facepack 50g
99.00 ₹ 99.00 ₹ 99.0 INR
GIR Saundarya Mira Face Serum Oil 30ml
280.00 ₹ 280.00 ₹ 280.0 INR
VAMA Herbal BlackBerry Apricot Facewash 210ml
250.00 ₹ 250.00 ₹ 250.0 INR
VAMA Under Eye Gel 15g
235.00 ₹ 235.00 ₹ 235.0 INR
GIR Methika Japa Pushpa Hair Oil 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Saundarya Anupama Face Serum Oil 30ml
280.00 ₹ 280.00 ₹ 280.0 INR