Hair Care

GIR Kesh Satva 150gm
230.00 ₹ 230.00 ₹ 230.0 INR
GIR Kesh Saumya 150gm
210.00 ₹ 210.00 ₹ 210.0 INR
GIR Jatamalaki Kesh Tailam 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Kesh Rakshita Tailam 100ml
290.00 ₹ 290.00 ₹ 290.0 INR
VAMA Noni Black Hair Magic Shampoo 30ml
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR Divya Keshraj Kesh Tailam 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Ayurvedic Runaka Kesh Tailam 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Japamethika Kesh Tailam 100ml
190.00 ₹ 190.00 ₹ 190.0 INR
GIR Henna Aamla Hair Pack 150gm
150.00 ₹ 150.00 ₹ 150.0 INR
VAMA Herbal Neem Tulsi Shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
VAMA Natural Hibiscus Hair Conditioner 210ml
220.00 ₹ 220.00 ₹ 220.0 INR
VAMA Natural Rose Marry Hair Conditioner 210ml
220.00 ₹ 220.00 ₹ 220.0 INR
VAMA Anti Dandruff Herbal shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
VAMA Herbal Hibiscus Shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
VAMA Herbal Shikakai Amla Shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
VAMA Herbal Rose Sandal Honey Shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
VAMA Herbal Hinna Amla Honey Shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
VAMA Herbal Reetha Black Shampoo 210ml
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR